REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY ZNIŻKOWEJ
ASPIRE BOOMTOWN OD MSHG

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z karty zniżkowej w Restauracjach Grupy MSHG.

I. Słowniczek

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się poniższe określenia, należy pod ich pojęciem rozumieć odpowiednio:
„Karta” – karta ASPIRE BOOMTOWN od MSHG, karta zniżkowa, wydawana na okaziciela, uprawniająca jej posiadacza do korzystania ze zniżek zgodnie z niniejszym Regulaminem;
„Okaziciel” – posiadacz Karty;
„Regulamin” – niniejszy Regulamin;
„Restauracja” – każda z restauracji wchodzących w skład grupy restauracji Main Square Hospitality Group, tj.:

 1. Boccanera – ul. Św. Tomasza 15, 31-018 Kraków;
 2. Bianca – Plac Mariacki 2, 33-332 Kraków;
 3. Boscaiola – ul. Szewska 10, 31-009 Kraków;
 4. Fiorentina Dom Polski – ul. Grodzka 63, 31-044 Kraków;
 5. Kogel Mogel – ul. Sienna 12, 31-041 Kraków;
 6. La Campana – ul. Kanonicza
 7. 31-002 Kraków; 7. La Grande Mamma – Rynek Główny 26, 31-008 Kraków;
 8. Mamma Mia – ul. Karmelicka 14, 31-128 Kraków;
 9. Szara Gęś – Rynek Główny 17, 31-008 Kraków;
 10. The Spaghetti – Rynek Główny 17, 31-008 Kraków;
 11. Wesele – Rynek Główny 10, 31-042 Kraków.

II. Zniżka
Karta upoważnia Okaziciela do uzyskania zniżki w wysokości 15% na zakupione dania oferowane w menu Restauracji, za wyjątkiem:
– napojów;
– promocji i ofert specjalnych (zniżka wynikająca z Karty nie łączy się z innymi promocjami);
– dla rezerwacji, które wcześniej ustaliły menu skrócone – menu przygotowane indywidualnie;
– dla zamówień na rzecz grup większych niż 6 osób.
Karta ma charakter karty na okaziciela. Posiadacz Karty w celu skorzystania ze zniżki określonej powyżej jest zobowiązany poinformować kelnera przed złożeniem zamówienia o posiadaniu Karty oraz okazać Kartę kelnerowi. Zniżka wynikająca z Karty nie może być wymieniana na gotówkę lub inne bonifikaty.
III. Wystawca Karty
Wystawcą Karty jest spółka Food & Friends MSHG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.
IV. Ważność Karty
Karta jest ważna od dnia jej wydania do 30 maja 2020 r.
V. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z wydaniem Karty na Okaziciela Wystawca Karty nie przetwarza danych osobowych Okazicieli. W przypadku skorzystania ze zniżki w Restauracji i przetwarzania danych osobowych przez Restaurację, Restauracja jest Administratorem danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
VI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Właściwe jest prawo polskie.
W przypadku powstania sporów na tle stosowania niniejszego Regulaminu właściwy będzie sąd w Krakowie.
Wystawca zastrzega sobie możliwość nie uwzględnienia zniżki wynikającej z Karty w przypadku wykorzystywania Karty w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w Restauracjach oraz na stronie internetowej www.mshg.pl/aspire2019