REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY ZNIŻKOWEJ FOOD & FRIENDS

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z karty zniżkowej w Restauracjach Grupy MSHG.

I Słowniczek

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się poniższe określenia, należy pod ich pojęciem rozumieć odpowiednio:

Karta” – karta FOOD & FRIENDS, karta zniżkowa, wydawana na okaziciela, uprawniająca jej posiadacza do korzystania ze zniżek zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Okaziciel” – posiadacz Karty;

Regulamin” – niniejszy Regulamin;

Restauracja” – każda z restauracji wchodzących w skład grupy restauracji Main Square Hospitality Group, tj.:

 1. Boccanera – ul. Św. Tomasza 15, 31-018 Kraków;
 2. Bianca – Plac Mariacki 2, 33-332 Kraków;
 3. Boscaiola – ul. Szewska 10, 31-009 Kraków;
 4. Fiorentina Dom Polski – ul. Grodzka 63, 31-044 Kraków;
 5. Kogel Mogel – ul. Sienna 12, 31-041 Kraków;
 6. La Campana – ul. Kanonicza 7, 31-002 Kraków;
 7. La Grande Mamma – Rynek Główny 26, 31-008 Kraków;
 8. Mamma Mia – ul. Karmelicka 14, 31-128 Kraków;
 9. Szara Gęś – Rynek Główny 17, 31-008 Kraków;
 10. The Spaghetti – Rynek Główny 17, 31-008 Kraków;
 11. Wesele – Rynek Główny 10, 31-042 Kraków.

II Zniżka

Karta upoważnia Okaziciela do uzyskania zniżki w wysokości 10% na zakupione dania oferowane w menu Restauracji, za wyjątkiem:

– promocji i ofert specjalnych (zniżka wynikająca z Karty nie łączy się z innymi promocjami);

– dla rezerwacji, które wcześniej ustaliły menu skrócone – menu przygotowane indywidualnie;

– dla zamówień na rzecz grup większych niż 6 osób.

Karta ma charakter karty na okaziciela. Posiadacz Karty w celu skorzystania ze zniżki określonej powyżej jest zobowiązany poinformować kelnera przed złożeniem zamówienia o posiadaniu Karty oraz okazać Kartę kelnerowi. Zniżka wynikająca z Karty nie może być wymieniana na gotówkę lub inne bonifikaty.

III Wystawca Karty

Wystawcą Karty jest spółka Food & Friends MSHG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.

IV Ważność Karty

Karta jest ważna od dnia jej wydania do 1 października 2020 r.

V Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z wydaniem Karty na Okaziciela Wystawca Karty nie przetwarza danych osobowych Okazicieli. W przypadku skorzystania ze zniżki w Restauracji i przetwarzania danych osobowych przez Restaurację, Restauracja jest Administratorem danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych wykonywane jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Właściwe jest prawo polskie.

W przypadku powstania sporów na tle stosowania niniejszego Regulaminu właściwy będzie sąd w Krakowie.

Wystawca zastrzega sobie możliwość nie uwzględnienia zniżki wynikającej z Karty w przypadku wykorzystywania Karty w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w Restauracjach oraz na stronie internetowej www.mshg.pl/food-friends

Food & Friends MSHG Sp. z.o.o. Sp. k.

ul. Grodzka 40
31-044 Kraków
NIP 676-252-72-46

+48 533 152 552
biuro@mshg.pl

Regulamin promocji

 

Regulamin promocji dostępny jest pod adresem:
www.mshg.pl/food-friends-regulamin